Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych na stronie jest WPR Nieruchomości, 05-820 Piastów, ul. Sowińskiego 23 lokal U120.
  2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. +48 666 166 444
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich treści lub ograniczenia przetwarzania;
  6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności/usługi, o które Pan/Pani wnosi.
  8. Dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.